Corporate Governance

Lepingu objekt

Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

Aktsionäride leping

Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

Juhatuse liikme leping

Lepingu eesmärgiks on kokku leppida Ühingu ja Juhatuse liikme vastastikused õigused, kohustused ja muud Juhatuse liikme kohustuste täitmisest tulenevad tingimused.

Osa müügileping

Lepingu objektiks on Müüja omandis olev ___ OÜ (edaspidi “OÜ”) osa nimiväärtusega ___ eurot (edaspidi “Osa”), mis moodustab ___% OÜ osakapitalist ja osadega esindatud häältest.