Contract clauses

Lepinguga seotud teadete edastamise kord

Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele poolele esitatakse kirjalikus vormis.

Maksetingimused

Maksete tasumise aluseks on töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt aktsepteeritud tehtud tööde rahaline akt  (edaspidi “akt”), mh originaalarve.

Tööde üleandmine ja vastuvõtmine

Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub pärast kõigi  lepingujärgsete tööde lõpetamist, mille kohta koostatakse  kahepoolne alltöövõtu lõppülevaatuse akt (edaspidi “lõppakt”).

Confidentiality

The Parties are obliged to keep confidential during the validity of the Agreement and after its expiry the confidential information of the other Party.

Lepingu objekt

Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

Object of Contract

The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.