←  Legal templates

Ehituse alltöövõtulepingu üldtingimused

General terms and conditions of the construction subcontracting agreement (in Estonian: Ehituse alltöövõtulepingu üldtingimused) is the document governing the contractual relationship between the general contractor and a subcontractor.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 6525
Language: Estonian
Category: Real estate
Jurisdiction: EU | Estonia
Published: 01.02.2021
Updated:
13.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Ehituse alltöövõtulepingu üldtingimused

 

Kehtivad alates ___

1. Maksetingimused

1.1. Maksete tasumise aluseks on töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt aktsepteeritud tehtud tööde rahaline akt  (edaspidi “akt”), mh originaalarve. Tellijale arve esitamise  eelduseks on mõlema poole poolt allkirjastatud akt. Aktid esitatakse 2 (kahes) ning arve 1 (ühes) eksemplaris.

1.2. Töövõtja kohustub esitama akti jooksval kuul tehtud tööde  kohta jooksva kuu ___ kuupäevaks.  Tellija kohustub esitatud akti aktsepteerima või  põhjendatult tagasi lükkama hiljemalt ___ tööpäeva  jooksul akti kättesaamisest.

1.3. Kõigi tööde kohta, mida tellija ei aktsepteeri (vaegtööd või  ükskõik milline muu puudus töödes), teeb tellija märkuse  akti või esitab töövõtjale eraldi pretensiooni. Aktsepteerimata jäetud töödes esinevad puudused tuleb töövõtjal kõrvaldada viivitamatult ning esitada seejärel  täiendava aktiga tellijale aktsepteerimiseks. Selliste tööde  eest tasumine toimub pärast vastava täiendava akti tellija  poolt aktsepteerimist punktis 1.2 sätestatud korras.

1.4. Akti aktsepteerimine tellija poolt ei tähenda tellija poolt  aktis nimetatud tööde vastuvõtmist, vaid on töövõtjale  üksnes aluseks tellijale arve esitamiseks.

1.5. Töövõtjal on õigus väljastada tellijale arve üksnes tellija  poolt aktsepteeritud tööde eest tasumiseks.

1.6. Viimase makse suuruseks tööde eest on vähemalt ___%  lepingu hinnast. Töövõtjal on õigus  esitada tellijale arve viimase makse tasumiseks pärast seda, kui töövõtja on:

1.6.1. täitnud kõik lepingust tulenevad kohustused;

1.6.2. teostanud kõik lepingust tulenevad tööd  tähtaegselt, kvaliteetselt ja nõuetekohaselt, sh  teostanud ja kõrvaldanud kõik tellija poolt akti või  selle alusel eraldi esitatud pretensioonis märgitud  täiendavad tööd ja puudused;

1.6.3. garantiiperioodi tagatise punktis 4.1 või 4.2  toodud juhtudel tellijale üle andnud;

1.6.4. tellijale esitanud kõik vajalikud punktis 5.31 nõutud dokumendid.

1.7. Tellija tasub kõik lepinguga ettenähtud maksed töövõtja  pangaarvele. Töövõtja on kohustatud tellijale teatama oma  pangaarve numbri ja muude lepinguga ettenähtud  maksete tasumiseks vajalike andmete muudatusest  hiljemalt ___ kalendripäeva enne järjekordse  lepinguga ettenähtud makse tasumise tähtpäeva.

1.8. Tellija kohustub vastavalt lepingule esitatud arved, välja  arvatud viimane arve, tasuma hiljemalt ___ kalendripäeva jooksul nende esitamisest tellijale. Viimane  makse teostatakse ___ kalendripäeva jooksul arve saamisest. Tellija poolt arve tasumise päevaks  loetakse tellija poolt maksekorralduse tegemise kuupäeva.

1.9. Tellija võib oma kohustuseks olevaid rahalisi makseid teha  ka kolmandate isikute kaudu ning sellisel juhul loetakse  tellija kohustused töövõtja ees vastavas ulatuses täidetuks.

1.10. Kui omanik ei ole tasunud tellijale mistahes summat  seetõttu, et töövõtja ei ole täitnud oma lepingust  tulenevat kohustust, on tellijal õigus keelduda lepingu  hinna või selle osa tasumisest töövõtjale niikaua, kuni  töövõtja on omapoolsed kohustused täitnud ning  omanik on tellijale vastava summa tasunud. Sellisel juhul  ei satu tellija viivitusse ega ole kohustatud tasuma  töövõtjale viivist, trahvi või muud hüvitist.

1.11. Tellijal on õigus teha töövõtjale tasumisele kuuluvate  maksetega seoses tasaarveldusi või kinnipidamisi üksnes  lepingus või õigusaktides sätestatud korras.

 

2. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine

2.1. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub pärast kõigi  lepingujärgsete tööde lõpetamist, mille kohta koostatakse  kahepoolne alltöövõtu lõppülevaatuse akt (edaspidi “lõppakt”). Tööde lõplikuks vastuvõtmiseks esitab töövõtja  tellijale lõppakti projekti ning võimaldab tellijal kõik tööd  enne nende vastuvõtmist ja lõppakti allakirjutamist ___ tööpäeva jooksul üle vaadata. Tellija kohustub ___ tööpäeva jooksul lõppakti alla kirjutama või  esitama töövõtjale oma põhjendatud vastuväited. Tööd  loetakse tellija poolt vastuvõetuks üksnes lõppakti  allakirjutamisega tellija poolt.

2.2. Tellijal on õigus keelduda lõppakti allkirjastamisest seni, kuni kõik töös esinevad puudused on kõrvaldatud ning kõik nõuetekohased dokumendid esitatud.

 

3. Tellija üldised õigused ja kohustused

3.1. Edastama töövõtja nõuded omanikule, esindades sellega  töövõtja huve omaniku juures, kui omaniku tegevus või  tegevusetus põhjustab lepingu rikkumise.

3.2. Heaks kiitma või põhjendatult tagasi lükkama töövõtja  poolt esitatava ettepaneku selliste ehitustoodete või  seadmete kasutamiseks, mis erinevad lepingu  dokumentides toodust või pole neis üheselt määratletud.  Sellekohase informatsiooni vahetamine peab toimuma  kirjalikult, kui lepingupooled pole kokku leppinud teisiti.

3.3. Tellijal on õigus muuta materjalide valikut. Materjalide  hinnavahe hüvitatakse tellija poolt töövõtjale kokkuleppe  alusel.

3.4. Tellijal on õigus ühepoolselt muuta töövõtja poolt  tehtavaid töid ja nende mahtu. Sellisel juhul on tellijal õigus  ühepoolselt vähendada või ka suurendada lepingu hinda ja  lepingu summat töövõtja poolt esitatud ja käesolevale  lepingule lisatud hinnapakkumises täpsustatud tööde ja  materjalide põhjal arvutatud tööde mahu suurenemise või  vähenemise arvel.

3.5. Juhul kui tellija nõuab töövõtjalt lisa- ja/või muudatustööde teostamist, mida ei ole hinnapakkumises nimetatud,  määratakse nende hind poolte kokkuleppel, mille aluseks  võetakse vastavate tööde turuhinnad, arvestades tööde  maksumuse ja mahu omavahelist suhet, sh üldkulude osakaalu ühikuhinnas.

3.6. Teostama omapoolset järelevalvet tööde kulgemise üle  vastavalt lepingule, seejuures ei muuda ega vähenda tellija  järelevalvet töövõtja kohustust teostada järelevalvet tööde  teostamise üle vastavalt lepingus sätestatule.

3.7. Seadma sisse ehituspäeviku ja kandma sinna vajalikud  andmed ning esitama töövõtjale väljavõtted  ehituspäevikust viimase nõudmisel.

 

4. Töövõtja tagatis

4.1. Lepingujärgsete kohustuste täitmiseks garantiiperioodil peab tellija tagatisena kinni ___ protsenti lepingu  hinnast töövõtjale tasumisele kuuluvast viimasest maksest. Sellisel viisil kinni peetud tagatissumma maksab tellija  töövõtjale välja töövõtja poolt esitatud arve alusel ___ kalendripäeva jooksul alates garantiiperioodi lõppemisest tingimusel, et töövõtja on kõik garantiiperioodi kohustused täitnud.

4.2. Juhul, kui töövõtja ei soovi tagatise kinnipidamist tellija  poolt, siis kohustub töövõtja andma tellijale  garantiiperioodiks lepingujärgsete kohustuste täitmiseks  tellija poolt aktsepteeritud panga poolt väljastatud garantii,  milles garantii andja kohustub tellija esimesel nõudmisel  täitma lepingust tulenevad tellija mistahes rahalised  nõuded töövõtja vastu summas kokku kuni ___ protsenti lepingu hinnast. Garantiiperioodi garantii peab kehtima vähemalt ___ kuud pärast garantiiperioodi  lõppu. Garantiiperioodi garantii tuleb esitada enne lõppakti esitamist tellijale.

4.3. Üldtingimuste punktis 4.1 nimetatud tagatise andmine ei  ole nõutav, kui lepingu hind ilma käibemaksuta on väiksem  kui ___ eurot.

 

5. Töövõtja üldised kohustused

5.1. Tegema tööd vastavuses projektdokumentatsiooniga ja  ametkondade nõudmistega, samuti Eesti Vabariigis  kehtivate normidega ning eeskirjadega.

5.2. Kontrollima talle edastatud jooniseid ja töökirjeldusi ning  neis ilmsete vigade või vastuolude avastamisel sellest  koheselt tellijat kirjalikult informeerima.

5.3. Tegema lepingus kokku lepitud tööd lepingu hinna piires. 5.4. Tegema tööd vastavalt tähtajale.

5.5. Teatama tellijale kirjalikult 1 (ühe) tööpäeva jooksul kõigist  tööde kvaliteeti ja tähtaegset valmimist ohustavatest  asjaoludest, samuti kui selgub, et tööde teostamine vastavalt lepingu tingimustele, sh tellija kõigist juhistest või  korraldustest, ei ole mingil põhjusel võimalik.

5.6. Tagama kasutatud ehitustoodete ja seadmete ning  teostatud tööde kvaliteedi vastavuse lepingus sätestatule  ja Eesti Vabariigis kehtivatele normidele. Juhul, kui kvaliteet  ei vasta nõutavale, on töövõtja kohustatud need omal kulul  asendama või ringi tegema.

5.7. Kontrollima tellija poolt antud juhiseid, tellija poolt  hangitud ehitustoodete ning kolmandate isikute poolt  teostatud eeltööde ja paigaldatud ehitustoodete ja  seadmete kvaliteeti ja olukorda enne tööde algust. Kui  varem tehtu ei vasta lepingu täitmise eeldustele, peab  töövõtja sellest 1 (ühe) tööpäeva jooksul tellijat kirjalikult  informeerima. Mitteteatamise korral loetakse töövõtjale  üle antud tingimused vastavaks lepingule ning töövõtja  vastutavaks tööde lepingutingimustele mittevastavuse  eest.

5.8. Tööd läbi viima nii, et see ei takista tellija, samuti teiste  isikute tööd vastaval ehitusplatsil.

5.9. Teostama töid kooskõlas teiste töövõtjatega ning  õigeaegselt andma vajalikku kirjalikult kokkulepitud infot  läbi tellija teistele töövõtjatele. Töövõtja korvab  kokkulepitud tähtaegade ületamisest tekkinud varalise  kahju.

5.10. Oma vahenditega ja omal kulul hankima kõik tööde  tegemiseks vajalikud töövahendid, tööjõu,  mehhanismid, ehitustooted ja seadmed, välja arvatud  need, millede hankimine kuulub vastavalt lepingule  tellija kohustuste hulka.

5.11. Kui töövõtja teostab töid mingis osas tellija  materjalidega, siis vastutab töövõtja sellise materjali õige  ja optimaalse kasutamise ning paigaldamise eest.

5.12. Tagama vajaliku hulga töölisi ja tööde teostamise ajal  pidevalt ehitusplatsil viibivat juhtivpersonali kogu  ehitusperioodi jooksul, samuti määrama tööde  läbiviimiseks ehitusjuhi, kes juhib igapäevaselt töid ning  esindab töövõtjat tellija ees seoses tööde  organiseerimise, järelevalve ja kontrolli küsimustega.

5.13. Tegema tööd ise või sõlmides vastavad allhankelepingud  töövõtjatega (edaspidi töövõtjad). Kõik töövõtjad, kes  vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele peavad omama  litsentsi, tunnistus vms vastava töö teostamiseks, tuleb  kooskõlastada eelnevalt tellijaga, edastades ühtlasi  tellijale litsentsi, tunnistuse vms koopia. Töövõtjad tuleb  esitada kooskõlastamiseks sellise ajavaruga, et võimaliku  tellija poolse keeldumise korral ei saaks häiritud tööde  teostamise tähtaja täitmine. Sealjuures vastutab  töövõtja tellija ees töövõtjate poolt tehtud tööde osas  samas ulatuses ja viisil, nagu on sätestatud töövõtja  kohustused ja vastavus lepinguga.

5.14. Hankima vajadusel kõik töö-, elamis- või muud load enda  või oma töövõtjate töötajatele. Võimalik keeldumine või  viivitus nimetatud lubade väljaandmisel ei ole vääramatu  jõu tingimus ega aluseks tööde teostamise tähtaja  muutmisele.

5.15. Tagama ehitusplatsil töötavate töövõtja ehitustööliste  töövõtja sümboolikaga tööriietuse ja  töösisekorraeeskirjadega määratud juhtudel kaitsekiivri  kasutamise.

5.16. Järgima Töötervishoiu ja tööohutuse ühistegevuse  kokkulepet ning tellija töösisekorraeeskirju ehitusplatsil.

5.17. Täitma kõiki ohutustehnika-, tuleohutuse-, tööohutuse ja muid üldiseid nõudeid vastavalt kehtivatele  õigusaktidele ja eeskirjadele ning kõrvaldama vajadusel  vastavad puudused.

5.18. Organiseerima tööd selliselt, et oleks tagatud  ehitusplatsil ja selle ümbruses asuvate inimeste,  territooriumi, hoonete, autode ja muude mehhanismide ohutus.

5.19. Suhtuma kõigisse seni paigaldatud ehitustoodetesse ja  seadmetesse sellise tähelepanuga, et oleks tagatud tööde ohutus ja kvaliteet.

5.20. Teatama igast õnnetusest koheselt tellijat ning esimesel  võimalusel esitama juhtunust täpse kirjaliku aruande.

5.21. Hankima tööde teostamiseks vajalikud load ja  kooskõlastused (näiteks: kaevetööde luba, tänava sulgemise luba jms), v.a ehitusluba.

5.22. Tegema tööde teostamiseks kõik vajalikud geodeetilised  märkimistööd, avad ja sooned  ehituskonstruktsioonidesse ning vajalikud kaevetööd, tagasitäite ja heakorra ja asfaldi taastamistööd, kui  lepingus pole kokku lepitud teisiti.

5.23. Korraldama ehitusplatsil enda tekitatud ehitusprahi  igapäevase koristamise ja äraveo. Kui töövõtja ei täida  eelnimetatud kohustusi ning ei ole 24 (kahekümne nelja)  tunni jooksul peale suulise või kirjaliku märkuse saamist  tellijalt oma kohustusi täitnud, on tellijal õigus teha  koristustööd ise töövõtjat sellest täiendavalt  informeerimata ja vähendada nende kulutuste osas  töövõtjale väljamaksmisele kuuluvat summat.

5.24. Mitte peatama lepingu täitmist, sh muutma tööde  teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega  tellijaga, töövõtjatega või kolmandate isikutega. Sellised  võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel  või vastavalt lepingus või selle kohaldamise võimatuse  korral muudel seaduslikel alustel vaidluste  lahendamiseks ettenähtud korrale.

5.25. Tagama enda tehtud tööde säilimise ja kaitse kuni  ehitusperioodi lõpuni (st tööde üleandmiseni tellijale).

5.26. Hüvitama kahju, kui tööd saavad täielikult või osaliselt  kahjustatud enne tellijale üleandmist.

5.27. Tegema igapäevaselt vajalikud sissekandeid ehitustööde päevikusse ning esitama igapäevaselt need tellijale  ehitise ehituspäeviku täitmiseks.

5.28. Lubama tellija esindajal kontrollida igal ajal lepingu  täitmist, sh kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning  esitama tellijale viimase nõudmisel sellekohaseid  andmeid.

5.29. Tagama tellijale, projekteerijale ja nende volitatud  esindajatele, aga ka kõigile lepingu tingimustest lähtuvalt  kokkukutsutavatele inspekteerimiskomisjonidele juurdepääsu töödele ja sellega seotud töökohtadele.

5.30. Seoses kahtlustega tööde kvaliteedis on töövõtja  kohustused tellija nõudmisel avada kaetud tööd. Kui  avastatakse kaetud tööde mittevastavus lepingu  dokumentidele, kannab kõik sellega kaasnevad kulud  töövõtja, vastasel juhul aga inspekteerimiskomisjon või teda volitatud ametkond.

5.31. Vormistama ja/või esitama vajalikud teostusjoonised,  kaetud tööde aktid, ehitustoodete  vastavustunnistused/sertifikaadid, tehnilised lehed, paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ja muu täite- ja  töödokumentatsiooni, mis on vajalik tööde  vastuvõtmiseks ja/või seadmete edasiseks  ekspluatatsiooniks 3 (kolmes) eksemplaris tellijale  jooksvalt vastavate tööde valmimisega. Kusjuures  kandekonstruktsioonide valmimist või paigaldamist.

5.32. Hankima ja andma tööde lõpetamise tähtajaks tellijale  üle kõik lepingujärgsete tööde käikuandmiseks  vajaminevad dokumendid.

5.33. Säilitama täies ulatuses kõik enda koostatud ehitamise  tehnilised dokumendid või nende koopiad vähemalt 7 (seitse) aastat.

5.34. Andma tööd tellijale üle vabana kolmandate isikute  õigustest, mida nad saaksid esitada tellija vastu.

5.35. Mitte esitama tööd otse omanikule ega tema  esindajatele ja mitte kontakteeruma otse omanike  esindajatega töödega seotud küsimustes ilma tellijaga  kooskõlastamata.

5.36. Edastama omaniku tegevuse või tegevusetusest  põhjustatud pretensioonid omaniku vastu tellijale, kes  edastab need omanikule, esindades sellega töövõtja huvi  omaniku juures.

5.37. Teostama töödega seotud proovikäitamised, katsetused,  reguleerimised ja ehitise kasutaja koolituse ning tagama  seoses töödega nõutavate kontrollide teostamise.

5.38. Kõrvaldama puudused töödes viivitamatult või tellija  poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. Kui töövõtja ei  likvideeri puudusi antud tähtaja jooksul on tellijal õigus  teha seda ise või anda see teisele töövõtjale töövõtja  kulul. Nimetatud kulude võrra on tellijal õigus vähendada  lepingu alusel töövõtjale tasumisele kuuluvat lepingu hinda.

5.39. Osalema töökoosolekul. Töökoosolekutel  mitteosalemine ei vabasta töövõtjat kohustusest täita  töökoosolekul vastuvõetud ja protokollitud otsuseid.

5.40. Järgima oma töödest tulenevaid keskkonnanõudeid,  keskkonnaalaseid õigusakte ja tellija poolt välja  selgitatud oluliste keskkonnaaspektidega seotud  tegevuskava ning vältima igasugust keskkonna  saastamist.

5.41. Oma tööks kehtivate jooniste väljatrükkimine tellija poolt määratud projektipangast ning ehitusplatsil töötavate  tööliste varustamine minimaalselt ühe eksemplariga.

5.42. Töövõtjal on õigus paigaldada tellija eelneval kirjalikul  nõusolekul ehitusplatsile informatsiooni oma ettevõtte  kohta. Asjaomase reklaamitasu maksab töövõtja või muu  huvitatud isik.

 

6. Vastutus

6.1. Pool loetakse vastutavaks lepingu ja üldtingimuste  rikkumiste eest, kui lepingu ja üldtingimuste rikkumise eest  vastutab poole esindaja (juhatuse või seda asendava organi  liige või muu tema poolt esindatav isik) ning muu isik, keda  pool kasutas oma kohustuste täitmiseks, sealhulgas  töötaja, teenistuja, klient, käsundaja, töövõtja või muu isik,  kellele pool usaldas lepingu või selle osa täitmise.

6.2. Kui töövõtja rikub lepingust ja üldtingimustest tulenevat  kohustust, võib tellija esitada töövõtjale nõude rikkumise  kõrvaldamiseks (edaspidi: ettekirjutis), andes  ettekirjutusega töövõtjale rikkumise kõrvaldamiseks  mõistliku pikkusega tähtaja. Kui töövõtja ei täida  ettekirjutust selleks antud mõistliku tähtaja jooksul, peab  ta maksma tellijale leppetrahvi ___ eurot iga ettekirjutuse täitmisega viivitatud kalendripäeva  eest. Tellija võib ettekirjutuse esitada ___ kalendripäeva jooksul vastava kohustuse rikkumisest teadasaamisest.

6.3. Tellijal on õigus peatada töö teostamine töövõtja poolt  juhul, kui töövõtja ei täida kohaselt mõnda lepingust tulenevat kohustust ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul ja niisuguse mittetäitmise tulemusena võib sattuda ohtu  lepingule vastava töö tegemise ja/või selle üleandmise või  võib tekkida oht tellija või kolmanda isiku varale või  õigustele. Tellijal on õigus peatada töö teostamine  käesolevas punktis toodud alustel niikauaks, kuni on  tagatud lepingus sätestatud töövõtja kohustuste täitmine  ja lepingule vastava töö tegemine ja/või selle üleandmine  ning tellija või kolmanda isiku varale või õigustele on  kõrvaldatud. Töö teostamise peatamine tellija poolt  käesolevas punktis toodud alustel ei mõjuta lepingust  tulenevaid töövõtja kohustusi ja tellija õigusi, sealhulgas  tööde tähtaega või tähtaegu ning tellija õigust nõuda  töövõtjalt leppetrahvi vastavalt lepingu punktile 7.1.

6.4. Kui töövõtja kahjustab tööde teostamisel varem  paigaldatud seadmeid, ehitustooteid või ehitusobjekti,  kohustub ta hüvitama sellega tekitatud kahju.

6.5. Töövõtja kohustub kõrvaldama kõik garantiiperioodi  jooksul töödes ilmnevad defektid, tegematajätmised või  muud puudused omal kulul, v.a juhul, kui need on  põhjustatud valest ekspluatatsioonist või need on tekkinud  asjaolude tõttu, mille eest töövõtja ei vastuta. Vead ja  puudused peab töövõtja likvideerima 1 (ühel) korral aastas kuni garantiiperioodi lõpuni. Sellised vead ja puudused, mis  on põhjustavad ehitise lagunemise või raskendavad selle  ekspluateerimist, peab töövõtja likvideerima viivitamatult.  Kui töövõtja selliste vigade või puuduste likvideerimisega  viivitab, on tellijal õigus likvideerida vead ja puudused ise  või kolmandate isikute abil ja nõuda töövõtjalt tekitatud  kulude hüvitamist.

6.6. Töövõtja vastutab seaduses sätestatud tähtaja jooksul ka  pärast garantiiperioodi lõppu tema poolt teostatud tööde  lepingu tingimustele mittevastavuse või tööde puuduste  eest, mis ilmnevad pärast tööde vastuvõtmist või pärast  garantiiperioodi.

6.7. Tellija ei kanna vastutust materiaalsete väärtuste, mida  töövõtja hoiab ehitusplatsil, hävimise, kaotsimineku või  kahjustumise eest.

6.8. Töövõtja vastutab tema poolt kolmandatele isikutele  tekitatud kahju eest.

6.9. Tellija ei vastuta töövõtja ees nende kahjustuste ja  täiendavate kulude eest, millised on põhjustanud isik, kes  pole lepingu ega ühegi teise tellijaga sõlmitud kokkuleppe  osapool või kui tellijale pole lepingu järgset kohustust selle  isiku tegevuse eest vastutada.

6.10. Lepingut rikkunud pool on kohustatud lepingus fikseeritud juhtudel teisele poolele tasuma viivist ning  leppetrahvi ning lisaks hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses.

6.11. Ühegi lepingus või seaduses ettenähtud  õiguskaitsevahendi kasutamine ei võta kahjustatud  poolelt õigust nõuda täiendavalt kogu temale tekitatud  kahju hüvitamist, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

6.12. Pooled on kohustatud täielikult hüvitama teineteisele  oma kohustuste rikkumisega või täitmatajätmisega tekitatud kahju, välja arvatud juhul, kui kahju tekitanud  pool on vabastatud vastutusest käesolevate üldtingimuste punktile 8.

6.13. Kui pool ei vastuta kohustuste rikkumise või asjaolu eest  vastavalt üldtingimuste punktile 8, võib teine pool siiski  peatada omapoolsete kohustuste täitmise, nõuda  sissenõutavalt rahasummalt viivist, nõuda leppetrahvi, leping üles öelda ning kasutada muid õiguskaitsevahendeid peale kohustuste täitmise ja kahju  hüvitamise nõude.

 

7. Poolte koostöö

7.1. Pooled kohustuvad oma parimate arusaamade kohaselt  tegema koostööd lepingus kokkulepitu realiseerimisel,  osalema kõigil regulaarsetel ja erakorralistel  nõupidamistel, kui üks pooltest seda vajalikuks peab ning tegema muid omapoolseid toiminguid, mis lepingu või  lepingule laieneva õigusakti kohaselt on nõutavad ning  milles osalemine teenib lepingus kokkulepitu realiseerimise huve.

7.2. Pooled teevad vajalikku koostööd eesmärgiga täita lepinguga ettenähtud ülesanded kõige kiiremal ja  efektiivseimal viisil ning teha kõik tööd kvaliteetselt. Sellel  eesmärgil kohustuvad pooled informeerima teineteist  koheselt kõigist asjaoludest, mis võivad segada või  ohustada lepingu täitmist.

7.3. Pooled ei anna oma lepingujärgseid kohustusi üle  kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku  nõusolekuta.

 

8. Vääramatu jõud

8.1. Pooled ei vastuta lepinguga võetud kohustuste rikkumise  eest ja/või mistahes asjaolu eest:

8.1.1. kui see on tingitud niisugusest takistusest nagu  üleujutus, tulekahju, maavärin või muu  loodusõnnetus, sõda või sõjalised operatsioonid,  riigi- või kohaliku omavalitsusorganite aktid, mis  muudavad lepingu täitmise või kohase täitmise  võimatuks, samuti muud asjaolud, mida  kohtupraktikas käsitletakse vääramatu jõuna;

8.1.2. kui ta tõendab, et kohustuste rikkumine tema  poolt toimus takistuse tõttu, mis oli väljaspool  tema kontrolli ja selle takistuse arvesse võtmist  lepingu sõlmimise ajal või selle täitmist või  takistusest või selle tagajärgedest ülesaamist ei saanud temalt mõistuspäraselt oodata.

8.2. Kui punktis 8.1 nimetatud takistus on ajutine, ei vastuta  pool ainult selle aja vältel, mil takistusel oli mõju  kohustuste täitmisele.

8.3. Pool, kes rikub kohustust, peab teisele poolele teatama  punktis 8.1 nimetatud takistusest ja selle mõjust tema  võimele kohustust täita viivitamatult pärast seda, kui ta sai  takistusest teada. Teatamata jätmise korral vastutab ta  sellega teisele poolele tekitatud kahju eest.

8.4. Punktis 8.1 nimetatud takistuste esinemine ei vabasta pooli  kohustustest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud  kohustuste rikkumisega tekitatud kahju vältimiseks või  vähendamiseks.

 

9. Viivitus ja ebaseaduslik säte

9.1. Ükski lepingujärgse õiguse ja kohustuse täitmisel esinev  viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustustest  loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista  selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse  teostamist.

9.2. Lepingu üksiku sätte kehtetus ega selle vastuolu seadusega  ei too kaasa kogu lepingu või lepingu teiste sätete kehtetust. Pooled on käesolevaga kokku leppinud, et  kehtetu säte asendatakse viivitamatult sättega, mis on oma  mõttelt kooskõlas asendatava sättega.

 

10. Lepingu jõustumine ja terviklikkus

10.1. Leping loetakse sõlmituks alates lepingu allkirjastamisest, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

10.2. Leping koos lisadega moodustab ühtse ja tervikliku  lepingu, mis asendab kõiki samade poolte vahel varem  sama lepinguobjekti suhtes sõlmitud mis tahes suulisi või  kirjalikke kokkuleppeid. Vastuolu korral lepingu ja selle  lisade sätete vahel kohaldatakse lepingu sätteid, kui  lisades ei ole ette nähtud teisiti või kui lisa ei ole sõlmitud  lepingu muutmiseks.

10.3. Lepingujärgsete üksikute või enamiku kohustuste täitmine ei lõpeta lepingu kehtivust.

 

11. Kohaldatav seadus ja tõlgendamine

11.1. Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja lõpetamisel ning lepingu  tõlgendamisel ja lepingust tulenevate vaidluste  lahendamisel kohaldatakse lepingus sätestatut, lepingus  vastavate sätete puudumisel aga Eesti Vabariigi  õigusaktides sätestatut.

11.2. Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda poolte ühisest  tegelikust tahtest. Lepingu tõlgendamise aluseks ei või  olla ebaõige tähistus ega väljendusviis, mida pooled  kasutasid eksimuse tõttu. Kui poolte ühist tegelikku tahet  ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii  nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi seda  samadel asjaoludel mõistma.

 

12. Lepingu lõppemine, taganemine ja muutmine

12.1. Lepingut võib muuta ainult pooltevahelise kirjaliku  kokkuleppega.

12.2. Pool, kes soovib muuta lepingut, esitab sellise  ettepaneku kirjalikult teisele poolele. Teine pool on  kohustatud vastama lepingu muutmise ettepanekule 10  (kümne) tööpäeva jooksul, arvates sellise ettepaneku  saamisest.

12.3. Leping lõpeb:

12.3.1. selle nõuetekohase täitmisega;

12.3.2. lepingu üles ütlemisel ühe poole poolt  üldtingimustes ettenähtud juhtudel;

12.3.3. lepingu tervikuna kehtetuks tunnistamisel  seaduses sätestatud juhtudel;

12.3.4. lepingu lõppemisel poolte kokkuleppel.

12.4. Tellijal on õigus lepingust taganeda, kui töövõtja viivitab  tööde alustamisega 7 (seitse) kalendripäeva või rohkem.

12.5. Tellija võib lepingu üles öelda:

12.5.1. kui töövõtja ei lõpeta töid eelnevalt  kokkulepitud tähtajaks või kui töövõtja teeb töid aeglasemalt ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks ja kui selline olukord pole tekkinud põhjusel, mislubab töövõtjal tähtaega pikendada, ning vaatamata tellija kirjalikule nõudmisele pole olukord 5 (viie) tööpäeva jooksul paranenud;

12.5.2. kui tööde kulg ei vasta kavandatule (seoses  kasutatavate ehitustoodete, konstruktsioonide, tööde tehnoloogiaga või tööde kvaliteediga) või kui töövõtja ei täida lepingu tingimustes ettenähtud eeskirju või tema tegevus on muul viisil vastuolus lepingu tingimustega ja vaatamata tellija kirjalikule nõudmisele pole olukord 5 (viie) tööpäeva jooksul paranenud;

12.5.3. töövõtja ei täida lepingus kokku lepitud  nõudeid või on tema tegevus muul viisil vastuolus lepinguga ja töövõtja ei ole rikkumist kõrvaldanud ka tellija antud mõistliku lisatähtaja jooksul;

12.5.4. töövõtja pankrotistumisel või kui ilmneb, et  töövõtja pole võimeline täitma lepingu tingimusi;

12.5.5. töövõtja pole võimeline täitma lepingut ega  suuda anda usaldusväärset tagatist lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise kohta tellija määratud mõistliku tähtaja jooksul;

12.5.6. töövõtja rikub lepingust tulenevaid kohustusi  niivõrd, et lepingu täitmine on tellija jaoks seotud oluliste lisakulutuste või riskidega;

12.5.7. muudel lepingus või seaduses sätestatud  alusel.

12.6. Kui tellija ütleb lepingu üles punkti 12.5 alusel, on  töövõtjal õigus nõuda tasu tegelikult tehtud tööde eest,millest tellijal on õigus maha arvestada lepingu  ülesütlemise ja tööde katkestamisega kaasnevad  tõendatud kahjud, sh tööde kallinemisega kaasnevad  kahjud, juba teostatud tööde kahjustumise ning tööde  ümbertegemise kulud, samuti lepingu täitmisega seotud  leppetrahvid ja viivised ning muud lepingu alusel maha  arvestamisele kuuluvad summad (nt ettemaks jm).  Tähtaegadest mittekinnipidamisega seotud leppetrahve  arvestatakse kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni.

12.7. Töövõtja võib lepingu üles öelda:

12.7.1. tellija viivitab alusetult lepingu hinna  maksmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;

12.7.2. tellija pankrotistumisel või kui ilmneb, et  tellija on olukorras, kus on ilmne, et ta pole võimeline täitma lepingu tingimusi.

12.8. Kui töövõtja ütleb lepingu üles punkti 12.7 alusel, on  tellija kohustatud tasuma töövõtjale ülesütlemise  hetkeni kvaliteetselt tehtud töö eest.

12.9. Lepingu ülesütlemisel peab lepingut üles ütlev pool  sellest teisele poolele kirjalikult ette teatama 7 (seitse)  kalendripäeva.

12.10. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka  pärast lepingu lõppemist lepingu sätteid, mis oma  olemuse tõttu sätestavad poolte õigused ja kohustused  pärast lepingu lõppemist. Eelmises lauses toodu kehtib  iseäranis sätete kohta, mis määravad töövõtja  garantiikohustuse, lepinguga ettenähtud tasude  maksmise kohustuse ning nende arvestamise ja  maksmise korra, lepingu sätete tõlgendamise viisi,  konfidentsiaalsuse ja poolte vastutuse.

 

13. Vaidluste lahendamine

13.1. Pooled kohustuvad rakendama kõiki asjakohaseid  abinõusid, et lahendada lepingust tulenevad  vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, lähtudes heast  äritavast ja mitte kahjustades seejuures teise poole  lepingust ja õigusaktidest tulenevaid seaduslikke õigusi ja  huve.

13.2. Vaidluse lahendamiseks võivad pooled nimetada  mõlemale poolele sobiva eksperdi. Ekspertiisitasu maksab lepingu pool, kelle süü tuvastati ekspertiisi  käigus. Eksperdi kasutamine ei piira ega vähenda poole  õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

13.3. Läbirääkimiste teel kokkuleppele mittejõudmisel  lahendatakse kõik lepingust tulenevad vaidlusküsimused õigusaktidega ettenähtud korras Harju Maakohtus.

 

14. Konfidentsiaalsus

14.1. Leping on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsuskohustus  kehtib nii lepinguperioodil kui ka tähtajatult pärast  lepingu lõppemist.

14.2. Poolel ei ole õigust anda kolmandatele isikutele teavet  lepingu sisu, teise poole finantsseisundi,  finantseerimisallikate, juhtimissüsteemi ega  majandusliku tegevuse kohta, välja arvatud järgmistel  juhtudel:

14.2.1. teabe avaldamise kohustus on ette nähtud  seaduses;

14.2.2. pool annab teabe avaldamiseks kirjaliku  nõusoleku;

14.2.3. pool annab teavet advokaatidele,  õigusnõustajatele, audiitoritele, finantsnõustajatele, krediidiasutustele jaalltöövõtjatele, kui see on lepingu täitmisekorraldamise eeldus ning tingimusel, et nimetatud isikud hoiavad saadud teavetkonfidentsiaalsena;

14.2.4. tellija annab teavet omanikujärelevalve  tegijale oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

15. Teadete edastamine

15.1. Teated ja muu teave peab olema esitatud eesti keeles.

15.2. Kõikidel juhtudel, kui lepingus on sätestatud kirjaliku  vormi nõue, tähendab see ka kirjaliku vormiga võrdset  elektroonilist (digitaalallkirjastatud) vormi. Juhul kui  lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, loetakse teade  teisele poolele edastatuks, kui see on lepingus märgitud  aadressil käest-kätte (tõendi vastu) üle antud, saadetud  tähtkirja või kulleriga või e-posti teel digiallkirjastatuna  edastatud.

15.3. Teated, mis lepingu kohaselt ei pea olema kirjalikus  vormis, peavad olema koostatud vähemalt kirjalikku  taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjana vm). Igal  sellisel dokumendil peab olema märgitud dokumendi  koostaja allkirjastaja nimi ning ametikoht, dokumendi  koostamise kuupäev ja vajaduse korral kellaaeg.

15.4. Avariidest ja õnnetustest teavitamine peab toimuma  sellise sidevahendi teel, mis võimaldab teabe jõudmist  tellijani minimaalse viivitusega. Töövõtja peab esimesel  võimalusel esitama tellijale lisateate nimetatud  asjaolude või sündmuste kohta ka kirjalikult.

 

16. Muud tingimused

16.1. Üldtingimused on Ehituse alltöövõtulepingu  lahutamatuks osaks.

16.2. Lepingus reguleerimata küsimustes järgivad pooled  üldtingimustes sätestatut, v.a osas, millises on kirjalikus  vormis kokkulepitud teisiti. Üldtingimustes sätestatut  võib muuta alltöövõtulepinguga või mõne muu kirjaliku  dokumendiga, mis on allkirjastatud mõlema poole poolt.

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.