←  Legal templates

Juhatuse liikme leping

The contract of the member of the management board (in Estonian: Juhatuse liikme leping) is a contract concluded between the company and the member of the management board, which regulates the agreements between the company and the member of the management board. The contract of a board member is not an employment contract and is not subject to the Employment Contracts Act (in Estonian: töölepingu seadus).

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 5391
Language: Estonian
Type: Contract
Category: Corporate
Jurisdiction: EU | Estonia
Published: 03.01.2021
Updated:
13.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Juhatuse liikme leping

 

Käesoleva juhatuse liikme lepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [asukoht]

(1) [Äriühingu nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress] (edaspidi: Ühing), keda esindab volituse alusel [äriühingut esindava isiku nimi]

ja

(2) [Juhatuse liikme nimi], isikukoodiga [isikukood], elukohaga [aadress] (edaspidi: Juhatuse liige),

edaspidi Ühing või Juhatuse liige nimetatud ka kui Pool ning ühiselt kui Pooled, alljärgnevas:

 

1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on kokku leppida Ühingu ja Juhatuse liikme vastastikused õigused, kohustused ja muud Juhatuse liikme kohustuste täitmisest tulenevad tingimused, sealhulgas Juhatuse liikme peamised tegevusvaldkonnad, tasu ja muud soodustused, kohustused konfidentsiaalse informatsiooni hoidmisel ja konkurentsikeeld, Poolte vastutus Lepingu rikkumise eest ning Lepingu lõppemise alused ja tingimused.

1.2 Juhatuse liige kinnitab, et:

1.2.1. tema suhtes ei ole kohus vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 49¹ kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu;

1.2.2. tal pole keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb Ühing;

1.2.3. tal ei ole keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel;

1.2.4. tal ei lasu mingeid kohustusi kolmandate isikute ees, mis võiksid olla vastuolus tema käesolevast Lepingust tulenevate kohustustega või takistada tal muul viisil oma käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi täitmast.

1.3. Ühing kinnitab, et Lepingu sõlmimine ja selle tingimused on kinnitatud osanike [kuupäev] otsusega.

 

2. Juhatuse liikme kohustused

2.1. Juhatuse liige osaleb Ühingu juhatuse kollegiaalses tegevuses, Ühingu esindamisel ja juhtimisel kooskõlas äriseadustiku ning Ühingu põhikirjaga ning Ühingu osanike ja juhatuse (edaspidi eraldi või ühiselt: Juhtimisorganid) otsustega kehtestatud tingimustel ja korras.

2.2. Lepingu järgi on Juhatuse liikme ametiülesanneteks äriseadustikust ja teistest seadustest tulenevate juhatuse liikme individuaalsete kohustuste täitmine.

2.3. Juhatuse liige on kohustatud täitma oma ülesandeid Ühingule majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtuma oma tegevuses eelkõige seadustest, Ühingu õiguspärastest – ja majanduslikest huvidest, vältima kahju tekkimist Ühingule ning aitama kaasa Ühingu kõrge maine säilitamisele klientide, äripartnerite ja avalikkuse silmis.

2.4. Juhatuse liige on kohustatud oma tegevuses toimima Ühingule lojaalselt ja asjaolude kohaselt vajaliku hoolsusega ning vastavalt oma võimetele. Juhatuse liige on seejuures kohustatud rakendama kogu oma tööjõudu ning kasutama kõiki erialaseid teadmisi ja kogemusi.

2.5. Juhatuse liige kohustub oma tegevuses juhinduma Eesti Vabariigi kehtivast õigusest, sh äriseadustikust, Ühingu põhikirjast, käesolevast Lepingust ja Ühingu Juhtimisorganite seaduslikest otsustest.

2.6. Juhul, kui Ühingu Juhtimisorgani seaduslik otsus või muu otsustus ei ole vastavuses Ühingu õiguspäraste ja majanduslike huvidega, on Juhatuse liige kohustatud sellest teada saamisel koheselt otsuse vastuvõtnud Juhtimisorganit sellest informeerima. Samuti on Juhatuse liige kohustatud informeerima Ühingu Juhtimisorganit viimase mitteõiguspärasest otsusest, kui Juhatuse liige sai sellisest otsusest teada.

2.7. Juhatuse liige on kohustatud omal initsiatiivil ja viivitamatult informeerima Ühingu osanikke kõikidest temale teatavaks saanud asjaoludest, mis kahjustavad või võivad kahjustada Ühingu huve.

2.8. Juhatuse liige on aruandekohustuslik juhatuse ja osanike ees äriseadustikus ettenähtud korras.

2.9. Juhatuse liikmel lasub ärisaladuse hoidmise kohustus vastavalt äriseadustiku §-le 186.

2.10. Juhatuse liige kohustub Lepingu kehtivuse ajal ning [kuude arv] jooksul Lepingu lõppemisest mitte osutama Ühingule konkurentsi, sealhulgas ilma Ühingu kirjaliku loata:

2.10.1. mitte töötama Ühingu konkurendi juures;

2.10.2. mitte osutama Ühingu konkurendile teenust muul viisil;

2.10.3. mitte omandama osalust Ühingu konkurendis;

2.10.4. mitte rikkuma äriseadustiku §-s 185 sätestatud konkurentsikeeldu.

2.11. Juhatuse liikme poolt punktides 2.9 ja 2.10 sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse ja konkurentsikeelu rikkumise korral on Ühingul õigus nõuda Juhatuse liikmelt leppetrahvi kuni Juhatuse liikme [kuude arv] kuu Tasu suuruses summas ning nõuda kohustuste rikkumisest tekkinud kahju hüvitamist osas, mis ületab leppetrahvi suurust.

 

3. Juhatuse liikme esindusõigus

3.1. Juhatuse liikmel on õigus teha tehinguid Ühingu nimel kooskõlas äriseadustiku, Ühingu põhikirja ja Juhtimisorganite otsustega.

 

4. Juhatuse liikme ülesannete täitmise aeg ja koht

4.1. Juhatuse liige täidab oma ametiülesanded üldjuhul tavapärasel tööajal 40 (nelikümmend) tundi nädalas ning 8 (kaheksa) tundi päevas. Oma Lepingujärgsete ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks täidab Juhatuse liige vajadusel oma ametiülesandeid ka väljaspool tavalist tööaega ning üle nimetatud tööajanormi, mille eest Juhatuse liikmele eraldi hüvitust ega tasu ei maksta.

4.2. Sõltumata Lepingu punktis 4.1 sätestatust, määratleb Juhatuse liige oma ametiülesannete täitmise aja (tööaja) ning puhkeaja üldjuhul iseseisvalt, pidades silmas oma ametiülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise vajadust ning arvestades Ühingu juhtorganite liikmete, osanike ja töötajate huve. Juhatuse liikme puhkepäevadeks on laupäevad, pühapäevad, rahvuspüha ja riigipühad, kui Ühingu vajadused ei nõua neil päevadel ametiülesannete viivitamatut täitmist.

4.3. Juhatuse liige täidab tavaliselt oma ülesandeid Ühingu asukohas. Vajaduse korral täidab Juhatuse liige oma ülesandeid eemal Ühingu asukohast, sealhulgas välisriikides.

 

5. Tasu ja hüvitised

5.1. Juhatuse liikme tasu suurus (edaspidi: Tasu) on vastavalt Ühingu osanike [otsuse kuupäev] otsusele [tasu suurus] eurot.

5.2. Juhatuse liikme lähetus- ja esinduskulude hüvitamise põhimõtted ning võimalikud erisoodustused kehtestatakse osanike otsusega, sealjuures mitte väiksemas summas kui on ette nähtud kehtiva õigusaktiga.

5.3. Tasu kantakse üle Juhatuse liikme pangaarvele iga kuu [kuupäev] kuupäevaks.

 

6. Puhkus

6.1. Juhatuse liikme aasta puhkuse pikkus on kakskümmend kaheksa (28) kalendripäeva.

6.2. Juhatuse liige teatab osanikele oma soovist puhkusele jääda vähemalt [päevade arv] kalendripäeva ette, arvestades sealjuures Ühingu tegevusest tulenevaid võimalusi. Juhatuse liikme puhkuse aja määravad Ühingu osanikud, lähtudes Ühingu võimalustest ja võimalusel Juhatuse liikme soovist. Puhkuse toimumise konkreetne aeg lepitakse kokku Juhatuse Liikme ja osanike vahel. Puhkus ei peata Tasu maksmist Juhatuse Liikmele.

6.3. Ametiülesannete täitmise erakordsest vajadusest tingituna võib Ühing Juhatuse liikme puhkuse alguse edasi lükata või puhkuse katkestada. Erakordseks loetakse sellist vajadust, millest tulenevalt Juhatuse liikme eemalviibimine oma ülesannete täitmisest võib tekitada Ühingule olulist kahju.

 

7. Juhatuse Liikme tagasikutsumine

7.1. Ühingu osanikel on õigus Juhatuse liige igal ajal juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda.

7.2. Juhatuse liikmel on õigus nõuda enda tagasikutsumist juhatuse liikme kohalt, teatades sellest kirjalikult Ühingu osanikele vähemalt kolm (3) kuud ette. Ühing tagab, et Ühingu osanikud võtavad Juhatuse liikme tagasikutsumise otsuse vastu kolme (3) kuu jooksul eelviidatud kirjaliku teate saamise hetkest.

 

8. Vara hoidmine

8.1. Juhatuse liige kasutab säästvalt tema kasutusse antud Ühingu vara. Juhatuse liige on kohustatud tegema oma parima vältimaks sellise vara hävimist, kahjustumist, riknemist ning muid võimalikke kahjusid tema kasutusse antud varale.

8.2. Lepingu lõppemisel tagastab Juhatuse liige kõik tema valdusse antud Ühingu varad, kaasa arvatud personaalarvutid, arvutikettad, dokumentide originaalid ja koopiad.

8.3. Juhatuse liige kohustub hüvitama oma süülise tegevuse tõttu tema kasutusse antud Ühingu varale tekitatud otsese varalise kahju selle kahju rahalises väärtuses.

 

9. Vastutus

9.1. Juhatuse liige vastutab juhatuse liikmena vastavalt äriseadustiku §-dele 167¹ ja 187.

 

10. Lepingu muutmine, tähtaeg ja lõppemine

10.1. Kõik Lepingu muudatused omavad jõudu vaid siis, kui need on vormistatud kirjalikult ja on mõlema Poole poolt allkirjastatud. Kirjaliku vormi mittejärgmisel on muudatus tühine.

10.2. Leping jõustub sõlmimise hetkest.

10.3. Leping on sõlmitud Juhatuse liikme volituste ajaks Ühingu juhatuse liikmena alates [juhatusse nimetamise kuupäev].

10.4. Leping kehtib kuni Juhatuse liikmeks oleku aja lõppemiseni. Leping lõpeb:

10.4.1. Juhatuse liikme surmaga või teovõime piiramisega;

10.4.2. Ühingu lõppemisega;

10.4.3. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kokkuleppel või Juhatuse liikme tagasikutsumisel juhatusest;

10.4.4. Juhatuse liikme ametiaja lõppemisega juhul, kui Juhatuse liige on valitud ametisse tähtajaliselt ja tähtaja möödudes tema ametiaega ei pikendata.

10.5 Juhatuse liikme volituste lõppemisega ei kaota kehtivust need Lepingu sätted, mis oma iseloomu tõttu on kohaldatavad pärast Juhatuse liikme volituste ja Lepingu teiste sätete lõppemist.

 

11. Lõppsätted

11.1. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

11.2. Ühing annab Juhatuse liikme kasutusse käesoleva Lepingu täitmiseks vajalikud töövahendid ning loob muud Juhatuse liikmele mõistlikult vajalikud ning Juhatuse liikme positsioonile kohased töötingimused.

11.3. Lepingule ei laiene vastavalt töölepingu seaduse § 1 p-le 5 töölepingu seadus ja teised tööõiguslikud aktid ning käesoleva Lepingu alusel tekkinud suhe ei ole töösuhe.

11.4. Leping asendab ja lõpetab kõik varasemad lepingud ja kokkulepped Lepingus reguleeritud küsimuste osas.

11.5. Kõikides Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled seadustest, headest kommetest, väljakujunenud tavadest ja praktikast.

11.6. Leping jääb täies mahus kehtima Ühingu õigusjärglaste suhtes.

11.7. Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.

11.8. Leping on koostatud ja allkirjastatud kahes (2) eestikeelses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks (1) eksemplar.

 

Poolte allkirjad:

Ühing:                                                        Juhatuse liige

 

_________________                                  _________________

/nimi, allkiri/                                              /nimi, allkiri/

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.