←  Legal templates

Laenu allutamise leping

A subordination agreement (in Estonian: Laenu allutamise leping) establishes one debt as ranking behind another in priority for collecting repayment from a debtor. If a debtor defaults on his payments or files for bankruptcy, the priority of debts may become very important. The higher priority of a debt, the greater chance that it can be paid at least in part.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 6870
Language: Estonian
Type: Contract
Jurisdiction: EU | Estonia
Published: 08.05.2021
Updated:
14.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Laenu allutamise leping

 

Lepingu number [***]
Jõustumise kuupäev: [***]

1. LAENUANDJA 1
Nimi: [***]
Isikukood / sünniaeg: [***]
Aadress: [***]
Telefon: [***]
E-post: [***]

2. LAENUANDJA 2
Nimi: [***]
Registrikood: [***]
Aadress: [***]
Telefon: [***]
E-post: [***]
Esindaja: [***]

3. LAENUSAAJA
Nimi: [***]
Isikukood / sünniaeg: [***]
Aadress: [***]
Telefon: [***]
E-post: [***]

4. LAENULEPING 1
Pooled: Laenuandja 1 ja Laenusaaja
Sõlmimise aeg: [***]
Number: [***]
Laenusumma: [***] eurot

5. LAENULEPING 2
Pooled: Laenuandja 2 ja Laenusaaja
Sõlmimise aeg: [***]
Number: [***]
Laenusumma: [***] eurot

6. LEPINGU ESE
6.1 Laenuandja 1 ja Laenuandja 2 sõlmisid käesoleva laenu allutamise lepingu (edaspidi “Leping”) eesmärgiga allutada Laenulepingust 1 tulenevad nõuded  Laenulepingust 2 tulenevatele nõuetele.
6.2 Lepingus tähendab Laenuleping (1 või 2) viidet Laenulepingule (1 või 2) selle igasugusel muudetud või uuendatud kujul.
6.3 Lepingu sõlmimisele eelnenud läbirääkimiste käigus on selgunud, et Laenuandja 2 on valmis Laenulepingu 2 sõlmima üksnes juhul, kui on tagatud Laenulepingust 1 tulenevate Laenusaaja kohustuste allutamine Laenulepingust 2 tulenevatele Laenusaaja kohustustele ning Laenuandja 1 on valmis järgima Lepingus ettenähtud piiranguid ja kohustusi.

7. NÕUETE RAHULDAMISE JÄRJEKORD
7.1 Laenuandja 1 kohustub mitte esitama Laenusaajale mistahes nõuet mistahes Laenuleping 1 alusel maksmisele kuuluvate summade (s.h intresside, kulude, tasude, hüvitiste jms) tasumiseks enne seda, kui on kohaselt täidetud kõik Laenulepingust 2 tulenevad Laenusaaja maksekohustused Laenuandja 2 ees.
7.2 Laenuandja 1 kohustub vajadusel korraldama vastavate muudatuste sisseviimise Laenulepingusse 1.
7.3 Juhul kui Laenusaaja maksab Lepingu kehtivuse ajal Laenuandjale 1 mistahes summa Laenuleping 1 alusel, kohustub Laenuandja 1 koheselt teatama Laenuandjale 2 vastava summa maksmisest Laenusaaja poolt ning Laenuandja 2 nõudel edastab Laenuandja 1 nimetatud summa (kuid mitte rohkem kui Laenulepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete kogusumma) kolme tööpäeva jooksul Laenuandjale 2.
7.4 Laenuandja 1 poolt Laenuandjale 2 edastatud summad loetakse Laenusaaja 1 poolt Laenusaaja eest tasutuks ja nimetatud makset käsitletakse Laenuleping 2 kohaselt tasumisele kuuluvate summade ennetähtaegse tagasimaksena. Seejuures ei arvestata sellisel juhul Laenulepingus 2 toodud võimalikke ennetähtaegse tagasimakse piiranguid või sanktsioone.

8. LAENUSAAJA PANKROT
8.1 Pooled lepivad kokku, et juhul kui Laenusaaja pankrot on välja kuulutatud ning Laenusaaja pankrotimenetluse käigus makstakse Laenuandjale 1 Laenulepingust 1 tulenevate nõuete rahuldamiseks mistahes summa enne seda, kui Laenulepingust 2 tulenevad Laenuandja 2 nõuded on täies ulatuses rahuldatud, kohustub Laenuandja 1 edastama nimetatud pankrotivarast väljamaksena saadud summa (kuid mitte rohkem kui Laenulepingu 2 alusel tasumisele kuuluvate maksete kogusumma) koheselt Laenuandjale 2.
8.2  Pärast Laenuandjalt 1 käesoleva peatüki alusel summa saamist, kohustub Laenuandja 2 tegema mõistlikud jõupingutused, et loovutada Laenuandjale 1 oma Laenulepingust 2 tulenevad nõuded Laenusaaja vastu sama summa ulatuses, mis tasuti Laenuandja 1 poolt Laenusaajale 2 käesoleva punkti kohaselt.
8.3 Laenuandja 1 ei tohi pankrotimenetluse käigus loobuda oma Laenulepingust 1 tulenevast nõudest ilma Laenuandja 2 eelneva kirjaliku nõusolekuta.

9. KINNITUSED
9.1 Laenuandja 1 kinnitab ja tagab, et:
9.1.1 Lepingu sõlmimine ja selles sätestatud kohustuste võtmine ei ole vastuolus ühegi õigusaktiga, Laenuandja 1 põhikirjaliste dokumentidega ega ühegi Laenuandja 1 poolt sõlmitud lepinguga
9.1.2. tema esindajal on kõik õigused ja volitused Lepingu ja sellega seotud dokumentide allakirjutamiseks
9.1.3. ta on tutvunud Laenulepingu 2 sätetega
9.1.4. ei anna Laenulepingust 1 tulenevaid nõudeid üle kolmandatele isikutele ilma Laenuandja 2 eelneva kirjaliku nõusolekuta
9.1.5. ta ei loovuta Laenulepingust 1 tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele ega Laenulepingut 1 tervikuna kolmandatele isikutele

10. VASTUTUS
10.1 Pooled kannavad täielikku varalist vastutust üksteisele käesolevast Lepingust, selle alusel sõlmitavatest lepingutest ja sellega seotud lepingutest, õigusaktidest, headest kommetest või teise Poole õigustest tuleneva kohustuse täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt tekitatud kahju eest. Pool vastutab oma esindajate, sealhulgas töötajate, konsultantide ja käsundisaajate tegevusega või tegevusetusega põhjustatud kahju eest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
10.2 Kui Laenusaaja 1 rikub Lepinguga võetud Laenusaaja maksete edastamise kohustusi, on Laenuandjal 2 õigus nõuda Laenuandjalt 1 leppetrahvi summas 500 eurot iga vastava rikkumise korral.
10.3 Leppetrahvi tasumine ei vabasta Laenuandjat 1 Lepingus nimetatud maksete edastamise kohustuste täitmisest.
10.4 Kui Laenuandja 1 ei tasu Laenuandjale 2 mistahes Lepingu alusel tasumisele kuuluvat summat õigeaegselt, on Laenuandja 1 kohustatud tasuma Laenuandjale 2 viivist 0,5% päevas õigeaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

11. KEHTIVUS
11.1 Leping jõustub selle allkirjastamisel kõikide poolte poolt.
11.2 Leping kehtib kuni kõik Laenulepingu 2 alusel Laenusaaja poolt Laenuandjale 2 tasumisele kuuluvad summad on täielikult tasutud.

12. KONFIDENTSIAALSUS
12.1 Käesolev Leping ja sellega seotud informatsioon, samuti dokumendid ja materjalid või selline informatsioon, dokumendid ja materjalid, mis Pooled on saanud üksteiselt seoses käesoleva Lepinguga loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks.
12.2 Pooled võivad avaldada eelnimetatud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele ainult juhul, kui vastav informatsioon kuulub avaldamisele vastavalt kehtivatele seadustele või käesolevale Lepingule. Nimetatud nõue ei laiene Poolte audiitoritele ning juriidilistele nõustajatele, keda seob lojaalsus- ja konfidentsiaalsuskohustus.
12.3 Pooled võivad avaldada käesoleva Lepingu sõlmimise fakti.

13. VÄÄRAMATU JÕUD
13.1  Poole kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks ning see on vabandatav, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (force majeure ehk vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks loetakse muu hulgas üleujutust, tulekahju, looduskatastroofi, sõda, terroriakti või streiki, mis teeb võimatuks Lepingu täitmise või kohase täitmise.
13.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele Poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb Lepingu täitmise tähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra.
13.3 Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel asuma viivitamatult Lepingut täitma ning tõendama vääramatu jõu olukorra esinemist.
13.4 Vääramatu jõu asjaolu esinemine ei vabasta Poolt kohustusest võtta kõik võimalikud meetmed kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks.
13.5 Vääramatuks jõuks ei ole Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib sellele viidata, et vabaneda seadusest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest Lepingu rikkumise eest.

14. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
14.1 Lepingule kohaldatakse ja Lepingut tõlgendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
14.2 Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Kaubandus Tööstuskoja Arbitraažikohtus.

15. LÕPPSÄTTED
15.1 Pooled peavad Lepingu täitmisel käituma teineteise suhtes hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt ning peavad igakülgselt arvestama teise Poole huvidega.
15.2 Leping sisaldab kõiki Lepingu objekti puudutavaid Poolte kokkuleppeid ning asendab alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu objekti suhtes varasemalt sõlmitud mistahes suulisi ja kirjalikke kokkuleppeid.
15.3 Pooled kinnitavad, et Leping vastab poolte tegelikule tahtele. Pooled avaldavad, et kõik Lepingu tingimused on läbi räägitud, ning mõlemal poolel oli võimalus mõjutada iga Lepingu sätte sisu. Pooled kinnitavad, et Lepingu ükski säte ei kahjusta ebamõistlikult kumbagi poolt ning et poolte õigused ja kohustused lepingu alusel on tasakaalus.
15.4 Pooled kinnitavad, et on teisele poole teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on või võib olla arvestades Lepingu eesmärki äratuntav oluline huvi, et mõistlikult on arvestatud teise poole huvide ja õigustega ning et teisele poolele on esitatud tõeseid andmeid.
15.5 Lepingust tuleneva mistahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellisest õigusest loobumist ega sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi õiguse osaline teostamine ega kohustuse täitmise osaline nõudmine ei välista vastava õiguse edasist teostamist ega vastava kohustuse täieliku täitmise nõudmise õigust, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.
15.6 Lepingu lõppemisel mis tahes alusel jäävad Lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.
15.7 Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei saa Pool ilma teiste Poolte kirjaliku nõusolekuta Lepingut ning sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda kolmandale isikule.
15.8 Kõikides Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled seadustest, headest kommetest, väljakujunenud tavadest ja praktikast.
15.9 Kõik käesoleva Lepingu parandused on kehtivad ja omavad mistahes mõju üksnes juhul, kui need on koostatud kirjalikus vormis ja allkirjastatud kõikide Poolte või nende nõuetekohaselt volitatud esindajate poolt.
15.10 Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised Lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele poolele esitatakse kirjalikus vormis.

Allkirjad:

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.