←  Legal templates

Laenuleping

A loan agreement (in Estonian: laenuleping) is a formal contract outlining information about the borrower and a lender and regulates the mutual promises made by each party, as well as credit terms like the loan amount, the type of loan being extended, the repayment schedule, and the interest rate.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 7112
Language: Estonian
Type: Contract
Category:
Jurisdiction: EU | Estonia
Published: 30.08.2021
Updated:
14.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Laenuleping

 

Käesoleva laenulepingu (edaspidi “Leping”) on sõlminud [kuupäev], [koht]

[Laenuandja nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress], mida esindab juhatuse liige [juhatuse liikme nimi] (edaspidi “Laenuandja“) ja

[Laenusaaja nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress], mida esindab juhatuse liige [juhatuse liikme nimi] (edaspidi “Laenusaaja“),

edaspidi viidatud ka kui “Pool” või ühiselt kui “Pooled”, alljärgnevas.

1. Laen ja selle üleandmine
1.1. Laenuandja annab Laenusaajale laenu [summa] eurot (edaspidi “Laen“).
1.2. Laenuandja kohustub Laenusaajale Laenu üle andma hiljemalt [kuupäev]. Laenu üleandmine toimub Laenu kandmisega Laenusaaja poolt määratud arvelduskontole.

2. Intress ja laenu tagastamine
2.1. Laen on antud tähtajaliselt. Laenusaaja kohustub Laenu tagasi maksma hiljemalt [laenu tagastamise kuupäev].
2.2. Laenusaaja tagastab Laenuandjale Laenu Laenuandja arvelduskontole [Laenuandja arvelduskonto nr].
2.3. Laenusaaja maksab Laenuandjale Laenu tagastamata osalt intressi [intressimäär numbrina] % aastas.
2.4. Kui Laenusaaja teeb Laenuandjale makse, millest ei piisa kõigi Lepingu alusel võlgnetavate summade tasumiseks, arvestatakse makse:

2.4.1. esimeses järjekorras võlgnetava intressi katteks;
2.4.2. teises järjekorras võlgnetava viivise katteks;
2.4.3. kolmandas järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;
2.4.4. neljandas järjekorras muude Lepingust tulenevate kohustuste katteks.

2.5. Laenusaajal on õigus tagastada kogu Laen enne Lepingu punktis 2.1 nimetatud maksetähtpäeva, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult [päevade arv] päeva ette.

3. Viivis
3.1. Laenu tagastamisega viivitamisel on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivise tasumist [viivisemäär] % päevas sissenõutavaks muutunud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest. Tasumata intressilt või viiviselt viivist ei arvestata.

4. Laenuandja õigus leping üles öelda
4.1. Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja nõuda Laenu kohest tagastamist, kui:

4.1.1. Lepingust tulenevaid Laenusaaja kohustusi tagava vara väärtus väheneb oluliselt ning Laenusaaja ja Laenuandja ei jõua kokkuleppele Laenu täiendava tagamise osas;
4.1.2. Laenusaaja ei täida kohaselt Lepingust tulenevaid kohustusi või mõnda neist ning jätkab kohustuse mittetäitmist ka pärast [päevade arv] päeva möödumist Laenuandjalt vastavasisulise kirjaliku teatise saamisest.

5. Tagatised
5.1. Laenusaaja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
5.2. Käesolevast Lepingust tulenevad Laenuandja nõuded Laenusaaja vastu on tagatud Laenusaaja ning Laenuandja vahel [kuupäev] sõlmitud hüpoteegi seadmise ja asjaõiguslepingu alusel [hüpoteegiga koormatud kinnistu asukoht] asuvale kinnistule Laenuandja kasuks seatud hüpoteegiga summas [summa] eurot.

6. Vaidluste lahendamise kord
6.1. Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

7. Lepingu jõustumine
7.1. Leping jõustub alates Lepingu allkirjastamise hetkest.

8. Lõppsätted
8.1. Leping on koostatud ja alla kirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

Laenuandja                                    Laenusaaja:

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.