←  Legal templates

Laenuleping

A loan agreement (in Estonian: laenuleping) is a formal contract outlining information about the borrower and a lender and regulates the mutual promises made by each party, as well as credit terms like the loan amount, the type of loan being extended, the repayment schedule, and the interest rate.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 7113
Language: Estonian
Type: Contract
Jurisdiction: EU | Estonia
Published: 30.08.2021
Updated:
14.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Laenuleping

Käesoleva laenulepingu (edaspidi „Leping“) on [kuupäeval] sõlminud

[nimi], isikukoodiga [isikukood], aadressiga [aadress] (edaspidi “Laenusaaja“) ja

[nimi], registrikood [registrikood], addressiga [aadress], juhatuse liikme [nimi] isikus, (edaspidi “Laenuandja“),

pooled edaspidi nimetatud ka “Pool” või ühiselt “Pooled”, alljärgnevas.

1. Laenuandja annab ja Laenuvõtja võtab laenu summas [summa numbrina] ([summa sõnades]) eurot intressimääraga [protsendi määr]% aastas.
2. Laenuvõtja kohustub laenu tagasi maksma hiljemalt [kuupäev]. Summa tähtajaks laekumata jäämisel on Laenuandjal õigus nõuda Laenuvõtjalt viivisintressi [viivise määr]% päevas, võttes aluseks tähtaegselt tasumata summa suuruse.
3. Pooled on kokku leppinud, et Laenuvõtja intressid tasutakse järgmiselt: [tähtaeg, summa, põhimõte vms.].
4. Intresside tähtajaks mittetasumisel võib Laenuandja Laenulepingu ühepoolse  avaldusega üles öelda ja nõuda laenusumma ning intresside kohest tasumist.
5. Leping on sõlmitud ühes digitaalses eksemplaris. Leping jõustub allakirjutamise hetkest mõlema Poole poolt ja lõpeb Laenuvõtja poolt Laenulepingu punktide 2 ja 3 täitmisega.
6. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kokkuleppe  mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õiguse kohaselt.
7. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest.

Eeltoodu kinnituseks on Pooled lepingu digitaalselt allkirjastanud.

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.