←  Legal templates

Müügilepingu raamleping

A framework agreement of the sales contract (in Estonian: Müügilepingu raamleping) is an agreement between one or more buyers and suppliers that outlines the general terms and conditions for an ongoing business relationship between them.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 6528
Language: Estonian
Type: Contract
Jurisdiction: EU | Estonia
Published: 02.02.2021
Updated:
14.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Müügilepingu raamleping

 

Tallinnas, []

[], registrikood [], asukoht [], keda esindab juhatuse liige [] (edaspidi “müüja”) ning

[], registrikood/isikukood [], asukoht/elukoht [], keda esindab juhatuse liige [] (edaspidi “ostja”) sõlmisid alljärgneva müügilepingu (edaspidi “leping”).

 

1. Üldsätted

1.1. Lepinguga annab müüja ostjale üle ostja tellitud asja(d) (edaspidi “kaup“) ning ostja tasub müüjale kauba eest ja võtab selle vastu.

1.2. Leping koosneb lepingu tekstist koos poolte allkirjastatud kõigi täienduste ja muudatustega ning lisadokumentidest, mis on lepingu lahutamatu osa. Lepingu lahutamatud lisad on poolte teineteisele edastatavad tellimused, pakkumused ja kinnituskirjad käesoleva lepingu alusel.

 

2. Kauba müük

2.1. Kauba müük toimub ostja igakordsete tellimuste alusel.

2.2. Ostja esitab müüjale tellimuse telefoni, meili või faksi teel, teatades, millist kaupa ja mis koguses ta osta soovib. Müüja müüb ostjale kauba, mis ostja tellib telefoni, meili või faksi teel.

2.3. Kui kaup ei ole lepingu kohane, peab ostja sellest müüjale teatama 3 (kolme) päeva jooksul pärast sellest teada saamist.

 

3. Müügihinna tasumine ja omandiõiguse üleminek

3.1. Ostja kohustub 7 (seitsme) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest tasuma kauba müügihinna (edaspidi müügihind) müüja kehtiva hinnakirja alusel, mis on avaldatud müüja veebilehel ja tootekataloogides.

3.2. Ostja võib tellida kauba arve ja tasuda müügihinna enne kauba kättesaamist müüja arveldusarvele nr [] [] pangas.

3.3. Kui müügihind tasutakse müüja arveldusarvele, on selle tasumise päev müügihinna laekumise päev müüja pangaarvele.

3.4. Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle pärast müügihinna täielikku tasumist.

3.5. Müüjal on õigus nõuda ostjalt müügihinna tasumisega viivitamise korral viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) müügihinnast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

 

4. Kauba üleandmine

4.1. Müüja tarnib kauba ostjale lepingus märgitud asukohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul asjaomase tellimuse saamisest arvates.

4.2. Kaup antakse üle poolte või nende esindajate juuresolekul.

4.3. Kauba juhusliku hävinemise ja kahjustumise risk ja vastutus läheb ostjale üle kauba üleandmise järel.

 

5. Poolte vastutus

5.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest.

5.2. Pooltel on õigus kasutada seadustes ja lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, kui teine pool rikub lepingut.

5.3. Pool ei kanna vastutust lepingu rikkumise eest, kui kohustuse rikkumise tingisid vääramatu jõu asjaolud.

5.4. Pool, kes soovib vääramatust jõust tingitud asjaolule tugineda, peab teist poolt viivitamata teavitama vääramatust jõust. Info peab sisaldama asjaolude iseloomustust, hinnangut nende mõju kohta lepingust tulenevate kohustuste täitmisele ning ajale, millal vääramatu jõu tõttu on lepingu täitmine võimatu. Pool on kohustatud jätkama lepingust tulenevate kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu tegurid on möödunud.

 

6. Lepingu tähtaeg ja lepingu ülesütlemine

6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud, ja kehtib tähtajatult.

6.2. Kummalgi poolel on õigus igal ajal leping üles öelda, kui ta teatab sellest teisele poolele ette vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva ja täidab viivitamata kõik ülesütlemise ajaks tekkinud kohustused.

 

7. Muud tingimused

7.1. Leping on koostatud 2 (kahes) eestikeelses identses, võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest 1 (üks) jääb ostjale ja 1 (üks) müüjale.

7.2. Lepinguga annab ostja müüjale õiguse saata ostjale lepingus märgitud kontaktaadressidele ja e-posti aadressile müüja reklaammaterjale ja muud teavet oma kauba ning müügitegevuse kohta.

7.3. Lepingut saab muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, mille allkirjastavad pooled või poolte volitatud esindajad. Vorminõude järgimata jätmise korral on muudatus tühine.

7.4. Lepingu täitmisel (saatelehtede ja arvete väljastamine, kauba vastuvõtmine jms) võib poolt esindada isik, keda pool kasutab oma majandus- või kutsetegevuses. Kõnealuse isiku tegevus lepingu täitmisel on poole tegevus. Nimetatud isikutel ei ole ilma asjakohase volikirjata õigust allkirjastada poole nimel lepingut ega selle muutmise kokkuleppeid.

7.5. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel lepingust, lepingu osaks olevatest lepingu lisadest ning lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.6. Lepingust tingitud vaidlused lahendatakse ennekõike läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus müüja asukohajärgses kohtus.

 

8. Poolte andmed

Müüja: Ostja:
Nimi [] Nimi []
Registrikood [] Registrikood []
Asukoht [] Asukoht []
Telefon [] Telefon []
E-post [] E-post []
Allkiri Allkiri
_______________________ _______________________

 

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.