←  Legal templates

Vallasasja tasuta kasutamise leping

With this contract of free use (in Estonian: Vallasasja tasuta kasutamise leping), one person (the provider) undertakes to transfer the object to another person (the user) for free use. The user may use the item only in the manner stipulated in the contract, but in the absence of an agreement, in a manner resulting from the nature of the item or the purpose of use.

What is the provider responsible for?

The provider is liable for damage caused to the user by breach of the contract of free use only in the case of its intention or gross negligence. If the provider intentionally fails to notify the user of a third party’s right to the item or the deficiencies of the item, he must compensate the user for the resulting damage.

How can the item be used?

The user may use the item only in the manner stipulated in the contract, but in the absence of an agreement, in a manner resulting from the nature of the item or the purpose of use.  The user may not transfer the use of the object to a third party without the consent of the user. The user is not responsible for the change or deterioration of the item due to contractual use.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 5423
Language: Estonian
Type: Contract
Jurisdiction: Estonia | EU
Published: 01.01.2022
Updated:
14.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Vallasasja tasuta kasutamise leping

 

Käesoleva vallasasja tasuta kasutamise lepingu (edaspidi “Leping”) on [kuupäev] sõlminud

[Kasutusse andja nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress], mida esindab juhatuse liige [juhatuse liikme nimi] (edaspidi “Kasutusse andja”) ja

[Kasutaja nimi], isikukoodiga [isikukood], aadressiga [aadress] (edaspidi “Kasutaja”);

pooled edaspidi viidatud ka “Pool” või ühiselt “Pooled“, alljärgnevas.

1. Lepingu objekt

1.1 Lepinguga annab Kasutusse andja Kasutajale tasuta kasutamiseks üle [kasutusse antava vallasasja kirjeldus] (edaspidi: “Kasutusobjekt“).

1.2 Kasutajale üleantav Kasutusobjekt, selle olulised osad ning nende seisund fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis vormistatakse Lepingu lisana 1.

1.3 Kasutaja kasutab Kasutusobjekti ainult Lepingus ettenähtud viisil ja selle olemusest tulenevatel eesmärkidel.

1.4 Pooled on kokku leppinud, et Lepingule ei kohaldata ühelgi juhul võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

2. Lepingu tähtaeg

2.1 Kasutusobjekt antakse Kasutaja kasutusse alates [kuupäev] kuni [kuupäev].

3. Kasutusobjektiga seotud kulud

3.1 Kasutaja ei maksa Kasutusobjekti kasutamise eest Lepingu kehtivuse ajal Kasutusse andjale tasu.

3.2 Kasutaja kannab Kasutusobjekti Kasutaja valduses olemise ajal kõik Kasutusobjekti sihtotstarbelise kasutamisega ja Kasutusobjekti säilitamisega seotud kulud.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1 Kasutusse andjal on õigus:

4.1.1. kontrollida Kasutusobjekti sihipärast kasutamist ja hooldamist ning teha Kasutajale ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks;

4.1.2. saada Lepingu lõppemisel Kasutusobjekt ja Lepingu lisas nr 1 nimetatud esemed tagasi.

4.2 Kasutusse andja on kohustatud:

4.2.1. andma Kasutusobjekti Kasutaja valdusesse Lepingu punktis 2.1 märgitud kuupäeval;

4.2.2. võimaldama Kasutajal takistamatult kasutada Kasutusobjekti Lepingus kokkulepitud tingimustel;

4.2.3. oma õiguste ja kohustuste täitmisel segama võimalikult vähe Kasutaja majandustegevust;

4.2.4. tagama, et Lepingu kehtivuse ajal on Kasutusobjekt vaba Lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustest ning puudustest.

4.3 Kasutajal on õigus:

4.3.1 saada Kasutusobjekt enda kasutusse Lepingu kehtivuse ajaks;

4.3.2. teha muudatusi ja parendusi Kasutusobjektile ainult pärast Kasutusse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõusoleku saamist;

4.3.3. Lepingu lõppemisel võtta ära Kasutusobjektile tehtud parenduse või muudatuse, kui see on võimalik Kasutusobjekti kahjustamata.

4.4. Kasutaja on kohustatud:

4.4.1. kasutama Kasutusobjekti ja Lepingu lisas 1 nimetatud esemeid hoolikalt, vastavalt Kasutusobjekti sihtotstarbele ja üksnes Lepingu punktis 1.1 märgitud eesmärkide täitmiseks;

4.4.2. hoidma Kasutusobjekti korras ning omal kulul tegema kõik vajaliku Kasutusobjekti säilimiseks;

4.4.3. taluma Kasutusobjekti suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud Kasutusobjekti säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või tekkinud kahju tagajärgede kõrvaldamiseks;

4.4.4. teavitama Kasutusse andjat viivitamatult ohust Kasutusobjektile, võttes koheselt tarvitusele abinõud ohu vältimiseks või tagajärgede likvideerimiseks;

4.4.5. mitte andma Kasutusobjekti kolmandate isikute kasutusse ilma Kasutusse andja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

4.4.6. hüvitama täielikult Kasutusobjekti hävimisest või kahjustumisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui Kasutusobjekt oli Kasutaja valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Kasutaja ei vastuta Kasutusobjekti hariliku kulumise, seisukorra halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Kasutusobjekti Lepingujärgse kasutamisega.

5. Lepingu muutmine

Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

6. Lepingu lõppemine ja lõpetamine, Kasutusobjekti tagastamine

6.1. Leping lõpeb:

6.1.1. Lepingu punktis 2.1 märgitud tähtaja möödumisel;

6.1.2. Lepingu korralisel ülesütlemisel Lepingu punkti 7.2 järgi;

6.1.3. Kasutusobjekti hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel.

6.2. Pooltel on õigus Leping lõpetada mistahes alusel, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult [etteteatamise päevade arv] päeva ette. Lepingu ülesütlemisel peab olema märgitud Kasutusobjekti tagastamise aeg ja koht.

6.3. Kasutusse andja võib Lepingu erakorraliselt etteteatamiseta üles öelda juhul kui:

6.3.1. Kasutusse andja vajab Kasutusobjekti ettenägematute asjaolude tõttu;

6.3.2. Kasutaja kasutab Kasutusobjekti mitte sihtotstarbeliselt ja vastuolus Lepingu punktis 1.1 sätestatud eesmärkidega;

6.3.3. Kasutaja on Kasutusobjekti andnud kolmanda isiku kasutusse ilma Kasutusse andja kirjaliku loata;

6.3.4. Kasutusobjekt on tõsiselt ohustatud Kasutaja kohustuste rikkumise tõttu;

6.3.5. füüsilisest isikust Kasutaja sureb või juriidilisest isikust Kasutaja lõpeb.

6.4. Kasutaja kohustub Lepingu lõppemisel või lõpetamisel Kasutusobjekti ja Lepingu lisas 1 nimetatud esemed viivitamatult tagastama Kasutusse andjale.

7. Poolte vastutus

7.1. Juhul, kui Kasutaja ei anna Lepingu lõppemisel Kasutusobjekti ja/või Lepingu lisas nr 1 nimetatud esemeid Kasutusse andjale tähtaegselt üle, kohustub Kasutaja maksma Kasutusse andjale leppetrahvi summas [leppetrahvi summa] eurot iga üleandmisega viivitatud päeva eest.

8. Konfidentsiaalsus

8.1. Lepingut, selle tingimusi ning Lepingu täitmise käigus saadavat informatsiooni teise Poole ja/või Lepingu sisu kohta hoiavad Pooled konfidentsiaalsena. Sellise informatsiooni avaldamine toimub ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel.

9. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

10. Lepingu jõustumine

10.1. Pooled loevad Lepingu kehtivaks alates Lepingu allkirjastamise hetkest.

10.2. Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

 

Poolte allkirjad:

_______________________

Kasutusse andja:

_______________________

Kasutaja:

 

 

LISA 1 – KASUTUSSE ANTAVATE ESEMETE NIMEKIRI

[asukoht ja kuupäev]

Käesolev lepingu lisa on sõlmitud vastavalt [Kasutusse andja nimi] ja [Kasutaja nimi] vahel [Lepingu sõlmimise kuupäev] sõlmitud tasuta kasutamise lepingu (edaspidi “Leping”) punktile 1.2.

Käesoleva Lepingu lisaga Kasutusse andja annab ja Kasutaja võtab vastu alljärgnevad Kasutusse andjale kuuluvad asjad, mis jäävad Kasutaja kasutusse kuni Lepingu lõppemiseni:

[asjade loetelu]

 

Poolte allkirjad:

_______________________

Kasutusse andja:

_______________________

Kasutaja:

 

                        

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.