←  Legal templates

Intellektuaalse omandi kokkulepe fotograafile

Intellectual Property (IP) Agreement for a Photographer (in Estonian: Intellektuaalse omandi kokkulepe fotograafile) is an agreement between respective parties which sets out the ownership or transfer of IP rights. IP agreements can take many different forms and structures depending on the types of IP involved and the context in which they are used. They often encompass different aspects of IP and can be used to protect or secure enforceable IP.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 8728
Language: Eesti
Type: Leping
Jurisdiction: EU | Eesti
Published: 19.01.2022
Updated:
13.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Intellektuaalse omandi kokkulepe

 

[Kuupäev]

Käesoleva intellektuaalse omandi kokkuleppe (edaspidi „Kokkulepe“) on ülal märgitud kuupäeval sõlminud:

___, registrikood ___, aadress ___, email ___ (edaspidi „Ettevõte“);

___, isikukood ___, aadress ___, email ___ (edaspidi „Fotograaf“) ja

___, isikukood ___, aadress ___, email ___ (edaspidi „Klient“);

pool edaspidi nimetatud ka „Pool“ või ühiselt „Pooled“, alljärgnevas.

1. Eesmärk ja objekt

1.1 Kokkuleppe eesmärk on fikseerida Poolte kokkulepped seoses autoriõigustega, mis tekivad Ettevõtte või Fotograafi poolt Kliendile fotograafiaalase teenuse (edaspidi „Teenus“) osutamisel.

1.2. Kokkuleppe objektiks on Ettevõtte või Fotograafi poolt Teenuse osutamise käigus loodud Kliendi kujutist sisaldavad fotod, sh. selliste fotode töötlused (edaspidi „Fotod“).

2. Autoriõiguste kuuluvus

2.1. Kõik Fotodega seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad (sh. Klient loovutab kõik seaduse kohaselt lubatud õigused) alates käesoleva Kokkuleppe jõustumise hetkest maksimaalses võimalikus seadusega lubatud mahus Ettevõttele.

2.2. Kui seadusest tulenevalt ei saa õigused kuuluda Ettevõttele, vaid need jäävad kuuluma neid loonud autoritele (nt autori isiklikud õigused), saab Ettevõte alates käesoleva Kokkuleppe jõustumise hetkest ainulitsentsi vastavate õiguste teostamiseks maksimaalses seadusega lubatud mahus ja Kliendil ei ole õigust litsentsi tagasi võtta või tühistada. Ainulitsents kehtib tähtajatult ja ilma igasuguste piiranguteta (sh geograafilised, ajalised jms.).

2.3. Piiramata eeltoodud ainulitsentsi on Ettevõttel muuhulgas õigus Fotosid edasi müüa kolmandatele isikutele, anda Fotode kasutamiseks välja all-litsentse, kasutada Fotosid reklaammaterjalide tootmiseks.

2.4. Ettevõtte tasub Kliendile intellektuaalse omandi õiguste loovutamise eest vastavalt alljärgnevale: _____________________________________________________________ (edaspidi „Tasu“). Kliendil ei ole õigust intellektuaalse omandi õiguste loovutamise või hilisema kasutamise eest Ettevõtte või Fotograafi poolt saada lisatasusid. Kõikvõimalikud vastavad hüvitised ja tasud sisalduvad maksimaalses seadusega lubatud ulatuses Tasus.

2.5. Ettevõte annab Kliendile litsentsi Fotode kasutamiseks isiklikuks otstarbeks tingimusel, et Fotode avaldamisel on fotole lisatud viide Ettevõtte veebilehele (___.ee) ja Fotograafile (kui autorile). Kliendil ei ole õigust Fotosid müüa kolmandatele isikutele, ega esitleda ennast Fotode autorina. Kui Klient rikub Fotode kasutamise õigust, on Kliendil kohustus tasuda Ettevõttele leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot iga rikkumise kohta ning täiendavalt hüvitada rikkumisega põhjustatud kahju.

3. Lõppsätted

3.1. Käesolev Kokkulepe jõustub selle allkirjastamisel kõikide Poolte poolt ja kehtib tähtajatult alates Kokkuleppe päises nimetatud kuupäevast.

3.2. Kõik Kokkuleppega seotud teated tuleb edastada elektroonselt Poolte Kokkuleppes märgitud või Poole poolt hiljem teatatud emaili aadressile.

3.3. Kokkuleppe allub Eesti õigusele ja Tartu Maakohtule.

4. Allkirjad

Eeltoodu kinnituseks on Pooled käesoleva Kokkuleppe allkirjastanud digitaalselt või omakäeliselt vastavalt alljärgnevale.

 

Ettevõte

Allkiri                __________________________
Nimi                  __________________________
Kuupäev           __________________________

 

Fotograaf

Allkiri                __________________________
Nimi                  __________________________
Kuupäev           __________________________

 

Klient

Allkiri                __________________________
Nimi                  __________________________
Kuupäev           __________________________

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.