Eesti

Jurisdiktsioon

Keel

Liik

Kategooria

Lepinguga seotud teadete edastamise kord

Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele poolele esitatakse kirjalikus vormis.

Maksetingimused

Maksete tasumise aluseks on töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt aktsepteeritud tehtud tööde rahaline akt  (edaspidi “akt”), mh originaalarve.

Laenuleping

Lihtne tähtajaline laenuleping, mis fikseerib mh laenusumma, tähtaja, viivise, kohustuse täitmise järjekorra ja viite tagatislepingule.

Teade töölepingu lõpetamise kohta (koondamisteade)

Käesolevaga teatab [tööandja nimi] (registrikood: [tööandja registrikood]), et lõpetab ühepoolselt teie ja [tööandja] vahel sõlmitud töölepingu. Töölepingu lõpetamise aluseks on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (TLS) § 89 lg 1 (koondamine).

Äriruumide üürileping

Lepingu esemeks on Äriruumid, mis asuvad Tallinnas aadressil [*], paiknedes [*] ([*]) korruselise Hoone [*] korrusel. Äriruumide asendiplaan on lepingu lisa 1.

Laenu allutamise leping

Laenuandja 1 ja Laenuandja 2 sõlmisid käesoleva laenu allutamise lepingu (edaspidi “Leping”) eesmärgiga allutada Laenulepingust 1 tulenevad nõuded  Laenulepingust 2 tulenevatele nõuetele.

Konfidentsiaalsuskinnitus

Käesoleva luban hoida konfidentsiaalsena allpool kirjeldatud informatsiooni ja annan järgnevad kinnitused:

Kontserni tegevuse finantseerimine

Pooled lähtuvad Kontserni finantseerimisel põhimõtetest, et üldjuhul finantseerib Kontsern end läbi oma tegevusest saadavate vahendite ise.

Ühingu juhtimine

Ühingu juhtimisstruktuur on lepingu sõlmimise ajal 3-tasandiline, koosnedes järgmistest organitest:

Lepingu objekt

Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

Aktsionäride leping

Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

Tarneleping

Toodete hulga, mõõdud, valmistamise materjalid ja kvaliteedi lepivad pooled kokku lepingu lisas 1. Pooled lisavad lepingu lisale 1 iga üksiku objekti eskiisi.

Kaubamärgi üleandmise akt

Käesolevaga […]  ja […] avaldavad ja kinnitavad, et nad on käesoleva akti punktis 1 nimetatud Kaubamärgi omandiõiguse seniselt omanikult […]  uuele omanikule […] üleandmises ja omandiõiguse üleminekus kokku leppinud ning soovivad vastavate muudatuste tegemist kauba- ja teenindusmärkide registris.

Lõppsätted

Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Töövõtuleping eraisikuga

Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: [teostatava töö kirjeldus] (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus on toodud Lepingu lisas 1.

Juhatuse liikme leping

Lepingu eesmärgiks on kokku leppida Ühingu ja Juhatuse liikme vastastikused õigused, kohustused ja muud Juhatuse liikme kohustuste täitmisest tulenevad tingimused.

Osa müügileping

Lepingu objektiks on Müüja omandis olev ___ OÜ (edaspidi “OÜ”) osa nimiväärtusega ___ eurot (edaspidi “Osa”), mis moodustab ___% OÜ osakapitalist ja osadega esindatud häältest.