←  Legal templates

Koolitusteenuse leping

A Training Services Agreement (in Estonian: Koolitusteenuse osutamise leping) sets out the terms and conditions between the trainer as the service provider and the recipient of the services. If your business is providing training services, or you are looking to provide services to another entity, you need to set out the terms and conditions of those services.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 7067
Language: Eesti
Type: Leping
Jurisdiction: EU | Eesti
Published: 22.08.2021
Updated:
14.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Koolitusteenuse osutamise leping

Tallinnas, [kuupäeval]

Käesoleva koolitusteenuse osutamise lepingu (edaspidi “Leping”) pooled on:

[Koolitaja nimi], registrikood [registrikood] (edaspidi “Koolitaja”), mida esindab juhatuse liige [nimi] ühelt poolt ja

[Tellija nimi], registrikood [registrikood] (edaspidi “Tellija”), mida esindab juhatuse liige [nimi] teiselt poolt,

edaspidi eraldi nimetatud kui “Pool” või ühiselt “Pooled”.

1. Lepingu objekt ja üldsätted
1.1. Lepingu objektiks on Koolitaja poolt läbiviidav [keele nimetus] keele õpe (edaspidi “Koolitus“).
1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte vahel Lepingu alusel ja sellega seoses  tekkivaid õigussuhteid seoses Lepinguga kokkulepitud Koolituse läbiviimisega  Koolitaja poolt.
1.3. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Lepingust ning Lepinguga  sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

2. Koolituse läbiviimise tingimused
2.1. Koolitaja kohustub

2.1.1. valmistama ette Koolituse koolitusprogrammi vastavalt Tellija poolt esitatud tellimusele, püstitatud eesmärkidele ja edastatud informatsioonile. Koolitaja teeb  Tellijale üldlevinud koolitamise praktikast, oma koolituste ettevalmistamise ja  läbiviimise kogemusest ning kaasaegsete koolitamise metoodikatest lähtudes ettepanekuid koolitusprogrammi osas Koolituse tulemuslikkuse tagamise  eesmärgil;
2.1.2. viima alates [kuupäev] kuni [kuupäev] läbi Koolituse.
Koolituse kogumaht: [tundide arv] akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 min).
Koolitusel osalejate arv: [osalejate arv].
Koolituse toimumise aeg: [tundide arv] akadeemilist tundi [kordade arv] korda nädalas, vastavalt  osaleja ja õpetaja vahel kokkulepitud ajakavale. Kõik osaleja või õpetaja  algatusel ära jäävad tunnid toimuvad vastavalt osaleja ja õpetaja kokkuleppele enne või pärast ärajäävate tundide plaanikohast toimumise aega.
Koolituse läbiviimise koht: Tellija koolitusklassid aadressil [aadress].
2.1.3. tagama Koolituse kõrge kvaliteedi, kasutades kvalifitseeritud koolitajaid,  kaasaegset õppematerjali ja metoodikat, kinni pidades kehtivatest õigusaktidest,  hoolsusnõuetest ja kutsestandarditest;
2.1.4. valmistama ette ja varustama Koolitusel osalejad õppematerjalidega,  õppematerjalide maksumust kooskõlastama Tellijaga;
2.1.5. registreerima Koolitusel osalejate kohaloleku ning esitama nimetatud andmed  Tellijale;
2.1.6. valmistama ette ja viima läbi Koolituse lõpus Koolitusel osalenute omandatud  teadmiste ja oskuste kontrolli (testimine, iseseisev töö vms.) ning edastama  tulemused Tellijale;
2.1.7. väljastama igale Koolitusel osalenule tunnistuse Koolitusel osalemise kohta  edastades need Tellija kontaktisikule;
2.1.8. esitama Tellija soovil kirjaliku kokkuvõtte läbiviidud Koolitusest;
2.1.9. võtma tarvitusele kõik abinõud Tellija poolt temale Koolituse ettevalmistamiseks  ja läbiviimiseks üle antud vara säilimise tagamiseks ning ära hoidma kahju  tekkimise Tellija muule varale;
2.1.10. koheselt teatama Tellijale asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada või  kahjulikult mõjutada Koolituse ettevalmistamist, läbiviimist ja/või kvaliteeti;
2.1.11. käsitlema konfidentsiaalsena Koolituse ettevalmistamise ja läbiviimise käigus  Tellija kohta teatavaks saanud informatsiooni ning mitte avaldama seda  kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui informatsiooni andmise kohustus tuleneb  Eesti Vabariigi õigusaktidest. Konfidentsiaalsuse nõue kehtib tähtajatult ning ei  ole seatud sõltuvusse Lepingu kehtivusest.

2.2. Koolitajal on õigus

2.2.1. nõuda Tellija käest informatsiooni, juhiseid ja nende täpsustusi Koolituse  ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks;
2.2.2. Koolituse eesmärkide täpsustamiseks ja koolitusprogrammi ettevalmistamiseks  viima läbi Tellija poolt Koolitusele suunatud isikute teadmiste, oskuste ja  vajaduste kontrolli (testimine, intervjuud vms.);
2.2.3. teha omapoolseid ettepanekuid Koolituse tellimuse ning püstitatud eesmärkide  täpsustamiseks eesmärgil valmistada ette ja viia läbi Koolitus Tellija jaoks  parima kasuga;

2.3. Tellija kohustub 

2.3.1. andma vajalikku informatsiooni ja juhiseid Koolituse ettevalmistamiseks ja  läbiviimiseks;
2.3.2. vastama mõistliku aja jooksul kõikidele Koolitaja poolt esitatud küsimustele ja  taotlustele juhiste saamiseks või täpsustamiseks;
2.3.3. tagama Koolituse läbiviimiseks sobiva ruumi koos vajaliku varustusega;
2.3.4. koheselt teatama Koolitajale asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada või  kahjulikult mõjutada Koolituse ettevalmistamist, läbiviimist ja/või kvaliteeti;
2.3.5. tasuma Koolituse eest vastavalt Lepingu punktis 3.1 sätestatule; 2.3.6. käsitlema konfidentsiaalsena Koolituse ettevalmistamise ja läbiviimise käigus  Koolitaja kohta teatavaks saanud informatsiooni ning mitte avaldama seda  kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui informatsiooni andmise kohustus tuleneb  Eesti Vabariigi õigusaktidest. Konfidentsiaalsuse nõue kehtib tähtajatult ning ei  ole seatud sõltuvusse Lepingu kehtivusest.

2.4. Tellijal on õigus

2.4.1. teha omapoolseid ettepanekuid koolitusprogrammi osas;
2.4.2. kontrollida Lepingu kehtivuse ajal Koolitaja poolt osutatava teenuse kvaliteeti;
2.4.3. nõuda Koolitajalt Koolituse koolitusprogrammi viivitamata korrigeerimist juhul,  kui Koolituse läbiviimise käigus selgub, et koolitusprogramm ei vasta tellimusele  ja püstitatud eesmärkidele;
2.4.4. käesolev Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui Koolitaja oluliselt rikub  Lepingut, eelkõige kui Koolituse koolitusprogramm ei vasta püstitatud  eesmärkidele;
2.4.5. Tellija võib käesoleva Lepingu üles öelda, kui Koolitaja ei taga Koolituse  läbiviimist punktis 2.1.2. nimetatud õpetaja poolt.

3. Koolitusprogrammi maksumus ja tasumise kord
3.1. Tellija tasub Koolituse eest tasumäära alusel [summa numbrina]€ ([summa sõnades]) ühe akadeemilise tunni eest, käibemaks ei lisandu. Tasu akadeemilise tunni eest sisaldab koolitusprogrammi koostamist, Koolituse ettevalmistust ja läbiviimist, osalenute teadmiste ja oskuste eel- ja järelkontrolli, tunnistust Koolituses osalemise  kohta, Tellija soovil kirjalikku kokkuvõtet ning õppematerjale. Punktis 2.1.2. sätestatud Koolituse [tundide koguarv] akadeemilise tunni kogumaksumus on [summa arvuna]€  ([summa sõnades]).
3.2. Koolituse eest tasumine toimub Koolitaja esitatud arve alusel vastavalt kalendrikuus  toimunud õppetundide arvule. Koolitaja esitab arve iga möödunud kalendrikuu kohta eraldi hiljemalt järgneva kuu 4-ks kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on vähemalt 5 kalendripäeva.

4. Vääramatu jõud
4.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta  Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjustas vääramatu jõud. Vääramatu jõu esinemisel  lükkub kohustuste täitmine edasi vastavalt asjaoludele ja nende tulemuste kestmise  võrra.

4.2. Pool, kelle tegevust Lepingu täitmisel takistab vääramatu jõud, peab koheselt  teavitama teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest kirjalikku  taasesitamist võimaldavas vormis. Vastasel juhul vastutab Pool oma Lepingujärgsete  kohustuste mittetäitmise eest.

5. Lepingu kehtivus, muutmine, vaidluste lahendamine
5.1. Käesolev Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest ja kehtib kõigi  Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni mõlema Poolte poolt.
5.2. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui  läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi  seadusandlusega ettenähtud korras Harju Maakohtus.
5.3. Lepingut võib muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel. Kõik Lepingu muudatused  jõustuvad Poolte poolt allakirjutamise hetkest või Poolte poolt määratud tähtajast.
5.4. Kui üks Pooltest on rohkem kui ühel korral rikkunud Lepingut, on teisel Poolel õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada ilma ette teatamata, eeldusel, et Lepingut lõpetada  sooviv Pool on eelnevalt vähemalt ühe korra teinud teisele Poolele tema rikkumise  kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis märkuse.

6. Poolte kontaktisikud ja informatsiooni edastamine
6.1. Poolte Lepingujärgsete kohustuste täitmise korraldamine, s.h. Lepingus ettenähtud  taotluste ja teiste dokumentide edastamine toimub Poolte kontaktisikute kaudu:

6.1.1. Tellija kontaktisik Lepingu täitmisel on [nimi], tel: [number], e-post: [e-post];
6.1.2. Koolitaja kontaktisik Lepingu täitmisel on [nimi],  tel: [number], e-post: [e-post].

6.2. Kõik Lepinguga ja Lepingu täitmisega seotud pretensioonid peavad olema esitatud  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

7. Poolte rekvisiidid

Tellija: Koolitaja:
[nimi] [nimi]
[registrikood] [registrikood]
[aadress] [aadress]
[e-posti aadress] [e-posti aadress]
[telefon] [telefon]

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.